O nas

Rok 2009

  TPCh działa na rzecz wszechstronnego, różnorodnego rozwoju edukacji ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji i kultury regionu. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im J. Prejsa w Chełmży prowadziło w 2009 roku liczne lekcje biblioteczne związane z historią miasta i regionu. Lekcje te trwały od stycznia sukcesywnie do października. Pierwsze zajęcia odbyły się 23 stycznia 2009 r., natomiast ostatnie 26 10. 2009 r. zakończone konkursem historycznym p.n. „Kocham Cię Chełmżo”. Udział w konkursie wzięła reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Chełmży i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży. Potyczki historyczne zorganizowane wspólnie z biblioteką zorganizowane były z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy upadku komunizmu w Polsce. Konkurs odbył się pod patronatem wicewojewody kujawsko-pomorskiego Dariusza Kurzawy. W sumie odbyło się 20 lekcji na temat historii Chełmży, zabytków, legend oraz okupacji hitlerowskiej w mieście i o komunizmie, z których skorzystało 626 uczniów chełmżyńskich szkół.Towarzystwo współpracuje również z biblioteką pod względem turystycznym i w ramach zadań statutowych odbyły się dwie wycieczki studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 2 kwietnia 2009 r. i 17 grudnia 2009 r. Studenci wygłosili wykłady na temat bibliotekoznawstwa oraz zwiedzali zabytki Chełmży. W wycieczce uczestniczyło 35 studentów. Również w ramach współpracy z biblioteką członkowie stowarzyszenia zorganizowali warsztaty fotograficzno–filmowe, których produktem promocyjnym był film „Chełmża moje miasto” pokazujący życie codzienne i osiągnięcia chełmżan. Film ten przyczynił się do promocji Chełmży w regionie i zebrał pochlebne opinie wśród samych mieszkańców. Towarzystwo angażuje się w działalność wydawniczą. Towarzystwo uzyskało dotację z Urzędu Miejskiego w Chełmży (10 000 zł) i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (3 000 zł) na wydanie albumu fotograficznego o Chełmży „Chełmża wczoraj i dziś”, który był rozchwytywany wśród mieszkańców Chełmży. Album składa się z dwóch części pierwsza z nich obejmuje unikatowe fotografie i pocztówki z początku XX wieku, następnie w części drugiej mamy zestawienie zdjęć współczesnej Chełmży. Taki pomysł plus elegancka oprawa graficzna spowodowała, że publikacja stała się jedną z lepszych i ładniejszych w regionie. Członkowie stowarzyszenia brali udział w organizacji i promocji książki p.t. „Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882 – 1997. Szkic z dziejów” Wydało również sześć kart pocztowych promujących miasto.

Rok 2010

Początek roku 2010 to wspólne razem z Urzędem Miasta Chełmży przygotowania do jubileuszu śmierci bł. Juty, który odbył się 8 maja. Na uroczystości zostały zaproszone władze kościelne z Sangerhausen w Niemczech, z miasta, z którego pochodziła bł. Juta oraz władze diecezji toruńskiej. Z wizytą przyjechał burmistrz Sangerhausen oraz biskup toruński. Zorganizowano huczne obchody poczynając od ekumenicznej mszy św. po przez walki rycerskie na chełmżyńskim rynku i występ zespołu „Scandicus” grającego muzykę średniowieczną, a kończąc na wspólnej pielgrzymce prowadzącej do kaplicy w Bielczynach. Towarzystwo po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miejskiego w Chełmży (15500 zł), Starostwa Powiatowego w Toruniu (1000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (6000) wydało kolejne cenne dwie publikacje pt. „Chełmża. Kultura w dziejach miasta” oraz tomik poezji „Strofy sercem pisane”. Ponadto rozwinięty został punkt informacyjno-turystyczny obsługujących turystów i gości odwiedzających szczególnie w okresie letnim Chełmżę.

Rok 2011

    Towarzystwo Przyjaciół Chełmży realizowało swoje cele statutowe poprzez działalność kulturalną i edukacyjną oraz promocyjną na rzecz miasta i regionu.

Stowarzyszenie wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im J. Prejsa w Chełmży prowadziło w 2011 roku liczne lekcje biblioteczne z związane z historią miasta i regionu.

    W roku sprawozdawczym członkowie towarzystwa zaangażowali się w pomoc w organizacji Dni Chełmży finansując w kwocie 3000 tys. koncert Kwartetu Smyczkowego, który odbył się w konkatedrze.

      Towarzystwo było inicjatorem wydania książki „Sport w Chełmży. Od końca XIX w. do 2012 r.” Na publikację Towarzystwo uzyskało dofinansowanie w kocie 14,400 zł z Urzędu Miejskiego w Chełmży oraz 1000 zł ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

    Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży Tomasz Zieliński i Marcin Seroczyński byli pomysłodawcami oraz organizatorami akcji „Nie chowaj historii w szafie”. Dzięki której pozyskano wiele cennych eksponatów do Miejskiej Izby Muzealnej. Udział w akcji wzięło 28 osób, które na stale zostali zaliczeni do grona przyjaciół biblioteki i towarzystwa. Dzięki nim i popularności akcji pragniemy wznowić ją z początkiem 2012 r.

     Towarzystwo współpracuje również z biblioteką pod względem turystycznym     i w ramach zadań statutowych odbyło się szereg wycieczek, których oprowadzającymi byli Monika Myszkowska i Marcin Seroczyński członkowie towarzystwa i jednocześnie pracownicy chełmżyńskiej biblioteki.

  Towarzystwo Przyjaciół Chełmży nadal planuje aktywne angażowanie się w życie kulturalne miasta oraz działalność wydawniczą i promocyjną miasta.

Rok 2012

  Towarzystwo było inicjatorem wydania książki „Sport w Chełmży. Od końca XIX w. do 2012 r.” Na publikację Towarzystwo uzyskało dofinansowanie w kocie 14,400 zł z Urzędu Miejskiego w Chełmży oraz 1000 zł ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży Tomasz Zieliński i Marcin Seroczyński byli pomysłodawcami oraz organizatorami akcji „Nie chowaj historii w szafie”. Dzięki której pozyskano wiele cennych eksponatów do Miejskiej Izby Muzealnej w Chełmży. Udział w akcji wzięło 28 osób, które na stale zostali zaliczeni do grona przyjaciół biblioteki i towarzystwa.   Akcja polegająca na zbieraniu starych dokumentów, wywiadów, oraz fotografii została wznowiona z początkiem roku 2012, a obecnie grono darczyńców rozszerzyło się do 55 osób, które przekazały 231 eksponatów.

    Towarzystwo współpracuje również z biblioteką pod względem turystycznym i w ramach zadań statutowych odbyło się szereg wycieczek, których oprowadzającymi byli Monika Myszkowska i Marcin Seroczyński członkowie towarzystwa i jednocześnie pracownicy chełmżyńskiej biblioteki. Oszacowano na podstawie wpisów do dziennika, że za pośrednictwem punktu informacyjnego przy bibliotece odwiedziło ponad 600 osób zrzeszonych w zorganizowanych wycieczkach. Wraz z początkiem 2012 r. wznowiono wspomnianą akcję „Nie chowaj historii w szafie”, która cieszy się sporym powodzeniem. Udało się zintegrować wielu mieszkańców miasta i regionu, którzy po przez udział w akcji mającej na celu poznawanie i dokumentowanie lokalnej historii biorą udział w życiu kulturalnym miasta. Towarzystwo wykazuje chęć dbania o lokalną historię, co ma wyraz w licznych publikacjach wydanych drukiem, a dotyczących dziejów miasta. W 2012 r. udało się opublikować wspomnienia ostatniego chełmżyńskiego Sybiraka w książce pt. „Zraniona młodość”. Towarzystwo poczyniło przygotowania i pracowało nad unikatowym w swej formie i treści albumem dotyczącym nieistniejącego już dziś największego zakładu w Chełmży – browaru. Książkę pt. Chełmżyński Browar „F.W. Wolff & Co. Brauerei - Culmsee” (1880-1919) wydano dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Chełmży. Zawarto w niej unikatowe fotografie pozyskane wprost z USA od jedynego żyjącego członka rodziny dawnych właścicieli chełmżyńskiego browaru. Dodatkowo członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży włączyli się ponownie do organizacji XXXII Dni Chełmży organizując promocję książki o chełmżyńskim browarze, wydając promocyjne gadżety oraz dokumentując lokalne wydarzenia. Nadal Towarzystwo Przyjaciół Chełmży pragnie realizować swoje cele statutowe i kultywować piękno oraz historię swojej Małej Ojczyzny.

Rok 2013

W roku 2013 w styczniu odbyła się promocja kolejnej ważnej publikacji pt. "Ks. Infułat Alfons Groszkowski. Portret wspomnieniami malowany" wydanej przez TPCh i bibliotekę. TPCH włączyło się również w organizację uroczystości z okazji 20 rocznicy śmierci ks. Groszkowskiego. Kontynuowano akcję "Nie chowaj historii w szafie", gdzie po raz kolejny mieszkańcy obdarowali bibliotekę cennymi zbiorami". Do Miejskiej Izby Muzealnej trafiły m.in. przemówienie prymasa S. Wyszyńskiego, tablica i portret prof. Zagrodzkiego dyr. cukrowni, mapę Europy z XIX w. i wiele innych.

    Towarzystwo promując swoją działalność wydało foldery reklamujące TPCH oraz wizytówki, smycze, długopisy, magnesy, zakładki do książek o raz kubki i plakaty. W marcu TPCH miało już na swoim koncie 10 publikacji wydanych wspólnie z Biblioteką Miejską.

    W ramach akcji "Nie chowaj historii w szafie" rozpoczęto zbieranie starych fotografii do publikacji "Zatrzymany czas", której promocja odbyła się podczas Dni Chełmży. Towarzystwo wraz z biblioteką wydało tomik wierszy pt "Wierszyki o zwierzętach" autorstwa Dariusza Łubkowskiego. Promocja odbyła się w kwietniu 2013 w bibliotece dziecięcej. W maju natomiast odbyła się promocja książki "Chełmża. Fakty, mity, legendy", ciesząca się dużą popularnością.

    W czerwcu Towarzystwo Przyjaciół Chełmży brało udział w Zjeździe Stowarzyszeń Kulturalno - Społecznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Tam zorganizowane było stoisko promujące TPCh i jego wydawnictwa oraz działalność. W spotkaniu chodziło o wymianę doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami działającymi w tej samej dziedzinie.

    TPCH wsparło Bibliotekę Miejską podczas organizacji XXXIII Dni Chełmży, finansując koncert organowy w konkatedrze oraz wydając okolicznościowe gadżety takie jak magnesy i widokówki.

    Członkowie TPCh włączyli się również w organizację konkursu pod patronatem Burmistrza Miasta Jerzego Czerwińskiego na maskotkę oraz hasło reklamujące Chełmżę. TPCh pomagało również pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wizyty w Chełmży Fridera Hochheima potomka właścicieli browaru. Gość zwiedził miasto, konkatedrę i willę rodziny Wolffów oraz obdarował miasto cennymi fotografiami. Towarzystwo wsparło również Chełmżyński Ośrodek Kultury współpracując przy organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Spotkanie odbyło się z Zespole Szkół i adresowane było do uczniów liceum.

    11 listopada podczas obchodów Dnia Niepodległości odbyła się promocja książki "Chełmżyńskie miejsca pamięci. Pomniki, tablice, kamienie". wydanej przez TPCH i bibliotekę.

Rok 2014

      Towarzystwo rozpoczęło działalność w roku 2014 r. od promocji „Słownika biograficznego Powiatu Toruńskiego”, którego autorami są między innymi członkowie Towarzystwa: Piotr Birecki, Dariusz, Meller i Marcin Seroczyński. Promocja słownika z udziałem autorów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Chełmży. Towarzystwo wsparło również działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując na licytacją publikacje wydane przez TPCH oraz gadżety promocyjne. W tym też roku Towarzystwo Przyjaciół Chełmży przekazało na licytację autograf znanego kolarza Michała Kwiatkowskiego.  Towarzystwo Przyjaciół Chełmży odpowiedziało na apel i zaangażowało się w pomoc Maksymilianowi Mattik w walce z białaczką. TPCH zaangażowało się podczas organizacji „Dnia dawcy Szpiku dla Maksia i Innych” zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3. W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w miesiącu marcu odbyły się „Spotkania z legenda”, w których to dzieciom i młodzieży zostały przybliżone podania i legendy chełmżyńskie. 13 marca w Cukrowni Chełmża odbyła się promocja książki autorstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Chełmży pod tytułem „130 lat cukrowni w Chełmży”. Publikację przygotowano we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Chełmży oraz Powiatową i Miejską Biblioteka Publiczną w Chełmży. Towarzystwo w okresie wakacyjnym nadal prowadziło akcję „Nie chowaj historii w szafie”. Możemy pochwalić fotografiami kościoła św. Trójcy sprzed pożaru w 1950 r. oraz zdjęciami z lat 60 i 70 XX w. obrazującymi stary bulwar w całej okazałości. Jest to dar Leszka Adamskiego. Oprócz pana Leszka na stałe współpracują z biblioteką Jerzy Wantowski, Jerzy Więckowski, Dariusz Łubkowski, Tomasz Wojtaś oraz wielu mieszkańców, którzy obdarowali bibliotekę cennymi przedmiotami.

    Towarzystwo Przyjaciół Chełmży od dłuższego czasu współpracowało z profesorem Politechniki Gdańskiej Jerzym Sawickim, który jest także autorem powieści o Chełmży „Śladami Krzyżaków”. Współpraca polegała na udzieleniu pisarzowi kilku drobnych wskazówek na temat historii miasta, a okładka książki została wzbogacona wizerunkiem chełmżyńskiego kościoła. Zachęcaliśmy także, aby pierwsza promocja książki odbyła się właśnie w Chełmży. To się udało Jerzy Sawicki był naszym gościem podczas tegorocznych Dni Chełmży.

        Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „nie odpuszcza” promocji miasta. Wspólnie z biblioteką miejską wydaliśmy nową widokówkę zaprojektowaną przez naszego członka Michała Gila oraz folder kieszonkowy zachęcający do zwiedzania miasta. W nim znajdziemy przegląd najważniejszych chełmżyńskich zabytków oraz mapkę centrum miasta.

    Podczas Dni Chełmży w 2014 r. odbyła się promocja słownika proboszczów chełmżyńskich napisanego przez Ryszarda Muzioła, a wydanego przy wsparciu finansowym naszego Towarzystwa. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji Urzędu Miasta.

        Szczególnie zależy nam na wydawaniu publikacji dotyczących naszego miasta i osób z nim związanych, prowadzi to pogłębienia wiedzy o Chełmży. Staramy się aby książki były adresowane do każdego i dlatego wydano bajkę dla dzieci „Urodziny świetlika Edzia” autorstwa naszego członka Dariusza Łubkowskiego.

    Udało się także opracować zbiór szklanych negatywów, które otrzymaliśmy po śp. Adeli Drążkowskiej znanej w mieście pani fotograf. Obecnie trwają prace nad ustaleniem osób, które ujawniły nam szklane negatywy.

      Dzięki naszej stronie internetowej oraz profilu na facebooku nawiązujemy kontakty z osobami, które dzielą się z nami nie tylko fotografiami ale również informacjami o naszych mieszkańcach. Szczególnie cenne były relacje przekazane nam przez Marię Liljeberg wnuczkę burmistrza Chełmży Bronisława Kurzętkowskiego. Na podstawie tych wspomnień powstał film opowiadający o losach chełmżyńskiego burmistrza. Projekt realizowany był w bibliotece przy wsparciu TPCh. Trafiły do nas również informacje o Janie Szczypiorskim, który zginął podczas tzw. Powstania Chełmżyńskiego w 1919 r. wraz z jego fotografią, a także widomości dotyczące Szczepana Orłowskiego przedsiębiorcy oraz króla bractwa kurkowego.

    Towarzystwo Przyjaciół Chełmży angażowało się także w oprowadzanie wycieczek po mieście oraz konkatedrze Św. Trójcy. Z ważniejszych wycieczek po chełmżyńskich zabytkach należy wspomnieć oprowadzanie członków Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ Solidarność.

    Organizowaliśmy promocję książki Dariuszowi Łubkowskiemu w Przedszkolu Miejskim nr 1, gdzie autor prezentował „Wierszyki o zwierzętach” oraz inne swoje publikacje.

    Włączyliśmy się w pomoc organizacyjną Dni Chełmży, kora polegała na przygotowaniu promocji książki Ryszarda Muzioła oraz Jerzego Sawickiego.

    We wrześniu 2014 r. dwóch członków Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, Urszula Meszyńska zostało odznaczonych Medalem im. Aleksandra Patkowskiego przyznawany za zasługi dla idei regionalizmu.

    Pod koniec 2014 r. rozpoczęliśmy kolejną akcję zbierania informacji do wydania kolejnej trzeciej części „Słownika biograficznego Chełmży i okolic”. Podczas Święta Niepodległości 11 listopada 2014 r. odbył się pokaz filmu zrobionego przez członków Towarzystwa Przyjaciół Chełmży: Patryka Rybackiego, Dariusza Łubkowskiego, Marcina Seroczyńskiego i Franciszka Kuczkę pod tytułem „ Bronisław Kurzętkowski – Burmistrz Chełmży”.

Rok 2015

    Działalność w 2015 roku Towarzystwo Przyjaciół Chełmży rozpoczęło od zbierania informacji do trzeciej części słownika biograficznego Chełmży i okolic. Poszukiwania dotyczyły wielu zasłużonych osób w historii Chełmży, co, do których było niewiele informacji. Poszukiwania prowadzono za pomocą strony internetowej TPCh, facebooka oraz kwerend archiwalnych również w archiwach w Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie. Poszukiwania informacji prowadzono także za pomocą prasy lokalnej.

    Tradycyjnie wsparliśmy działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując książki i gadżety TPCh na licytację.

    Od stycznia 2015 wznowiliśmy akcję „Nie chowaj historii w szafie” dotyczącą pozyskiwania cennych zbiorów, które trafiają do Miejskiej Izby Muzealnej naszej biblioteki. Dodatkowo wznowiliśmy także apele o pomoc w renowacji sztandaru czeladzi rzeźnickiej będący w zbiorach biblioteki. Jego stan wymaga interwencji konserwatorskiej. Znalazło się kilku darczyńców, którzy w sposób finansowy wsparli nasz apel wpłacając pieniądze na nasze konto.

    W kwietniu byliśmy współorganizatorami wystawy Łukasza Borkowskiego „Chełmża z lotu ptaka”. Na wystawie, która odbyła się w Miejskiej Izbie Muzealnej prezentowano fotografie zrobione z paralotni oraz sprzęt do latania.

    W związku z naszymi apelami i akcją „Nie chowaj historii w szafie” do biblioteki w Chełmży trafiły w maju cenne zbiory pan Krzysztof Zduński przekazał „Ustawy Bractwa Św. Huberta”, jakie niegdyś istniało w Chełmży, a pan Zygmunt Juchtowski kilka starych aparatów fotograficznych. Natomiast pan Stefan Olszewski z Torunia, absolwent naszego liceum przekazał przedwojenne dokumenty swego ojca Alfonsa Olszewskiego.

    W maju włączyliśmy się także w projekt prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej pod nazwą „Patroni naszych ulic”. Młodzież z Gimnazjum nr 1 rozdawała książki zawierające biografię Wincentego Witosa mieszkańcom ulicy Witosa w Chełmży.

    W wakacje nasi członkowie angażowali się w oprowadzanie wycieczek po mieście i zapoznawanie turystów z historią i zabytkami naszego miasta. Jedna z takich wycieczek zatytułowana „Spacerkiem po mieście” odbyła się w czerwcu. Słuchaczami byli uczniowie z Gimnazjum w Pluskowęsach. Na stałe współpracujemy z Punktem Informacji Turystycznej w Chełmży i biblioteką.

    W czerwcu na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży po raz pierwszy od dwudziestu lat wykonano badania podziemi Konkatedry Św. Trójcy w Chełmży. Okazało się, że pod posadzką istnieją niezbadane dotąd krypty i tunel. Podsumowanie badań z udziałem naukowców z Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu odbyło się podczas Dni Chełmży w lipcu 2015 r.

    Towarzystwo Przyjaciół Chełmży po raz kolejny włączyło się w obchody Dni Chełmży współorganizując wystawę malarstwa Jerzego Karasiewskiego oraz promocję książki naszego członka Dariusza Mellera pt:. „Słownik gwary chełmińskiej” wydanie drugie. TPCh wydało także książkę autorstwa Mariana Dorawy „Poczta i filatelistyka w Chełmży”, której promocja odbyła się także w Dni Chełmży. Tym wydarzeniom towarzyszyła wystawa pod nazwą. „Zasłużeni Chełmżanie będąca wynikiem zbieranych od początku roku informacji”.

    W tym też roku odbyło się kilka spotkań autorskich naszego członka Dariusza Łubkowskiego, który pisze bajki i wiersze dla dzieci. Naszego autora gościły szkoły i przedszkola nie tylko w Chełmży. W 2015 r. Dariusz Łubkowski wydal kolejną książkę z cyklu „Przygody Świetlika Edzia – Odkrywca”. Spotkanie autorskie odbyło się w Miejskiej Izbie Muzealnej w listopadzie 2015 r.

    Towarzystwo Przyjaciół Chełmży zaangażowało się także w przygotowania do 110 rocznicy urodzin Antoniego Depczyńskiego przypadającej na listopad 2016 r. Marcin Seroczyński – prezes TPCH, a także członek naszego Towarzystwa wiceburmistrz Marek Kuffel weszli w skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego Obchodów A. Depczyńskiego.  

    W dniu 7 grudnia w naszej bibliotece odbyła się promocja książki Marcina Seroczyńskiego pt:. „Słownik biograficzny Chełmży i okolic, cz. 3” oraz pokaz filmu „Edmund Beszczyński – bojownik o Polskę”. Film i książka powstały dzięki inicjatywie TPCH, a jego twórcą jest Franciszek Kuczka.

    W grudniu rozstrzygnęliśmy organizowany przez nas konkurs przeznaczony dla miłośników miasta pod nazwą „Czy znasz dawną Chełmżę?”. Laureatów nagrodziliśmy książkami i gadżetami TPCH.